ซองยาในประเทศไทยมีกี่แบบ

มาตรฐานซองยาในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุซองยา ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การบรรจุซองยาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานที่สำคัญได้แก่:

 1. กระทรวงสาธารณสุข

  ภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย และสำนักงานควบคุมยา ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดและดูแลมาตรฐานการบรรจุซองยาในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยา และมาตรฐาน GSP (Good Storage Practice) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและขนส่งยา

 2. สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ (สถยา)

  สถาบันคุณภาพและสถานีวิจัยยาแห่งชาติ (สถยา) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของยาในประเทศไทย โดยสถาย่วยงานนี้กำหนดมาตรฐานการบรรจุซองยาตามความต้องการของกฎหมายท้องถิ่น และเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการผลิตยาและแลปผลิตยาในประเทศ

 3. กรมอาหารและยา

  กรมอาหารและยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดูแลและควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของยาในประเทศไทย โดยมีหน้าที่ตรวจสอบการผลิตยา ทำการประเมินและอนุญาตให้ยาเข้าสู่ตลาด และดูแลการส่งออกและนำเข้ายา

การบรรจุซองยาในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ระบุโดยหน่วยงานดังกล่าวเพื่อให้การบรรจุซองยามีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในการให้ยาถูกบริโภค ผู้ประกอบการและผู้ผลิตยาควรปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ซองยาต้องเป็นซองพลาสติกเท่านั้นหรือไม่

ไม่จำเป็นต้องใช้ซองพลาสติกเท่านั้นในการบรรจุซองยา มีวัตถุดิบและวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการผลิตซองยาได้ ซึ่งการเลือกใช้วัสดุขึ้นอยู่กับลักษณะของยา ความต้องการของการป้องกันความชื้น ความสูญเสียแสงและอื่น ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ

ซองยา ร้าน ส.เจริญ

ตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุซองยาได้แก่

 1. ซองยาพลาสติก

  ซองพลาสติกสามารถใช้ในการบรรจุยาได้ ซึ่งมีความยืดหยุ่น ป้องกันความชื้นและสารเคมีได้ดี และมีความคงทนต่อแสง

  ข้อดีของซองยาที่ทำจากพลาสติก

  1. คงทนและทนทาน: ซองยาพลาสติกมีความแข็งแรงและทนทานต่อการแตกหักหรือเสียหายจากการใช้งานหรือการขนส่ง ซึ่งช่วยให้ยามีความปลอดภัยตลอดการจัดเก็บและขนส่ง
  2. ป้องกันความชื้น: ซองพลาสติกมีความสามารถในการป้องกันความชื้นจากแหล่งภายนอก ซึ่งช่วยรักษาความเข้าชื้นของยาและสารสำคัญภายในซอง
  3. ป้องกันแสงและอนุมูลอิสระ: ซองยาพลาสติกสามารถป้องกันแสงและอนุมูลอิสระที่อาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของยาได้ เช่น ความร้อน ความชื้น และอื่นๆ
  4. ความหมายสิ่งแวดล้อม: ซองยาพลาสติกมีความยืดหยุ่นและเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้ ซึ่งช่วยลดการใช้งานวัสดุและการสร้างขยะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
  5. ความหลากหลายในการออกแบบ: ซองยาพลาสติกมีความหลากหลายในการออกแบบที่สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของยาและผู้ใช้งาน
  6. ความปลอดภัยทางชีวภาพ: ซองยาพลาสติกมีความไม่เป็นพิษและมีความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารตกค้างที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้ยา
  7. ราคาที่เหมาะสม: ซองยาพลาสติกมีราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามคุณภาพของวัสดุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ยา
  8. ความคงทนต่อสารเคมี: ซองยาพลาสติกมีความคงทนต่อสารเคมี ไม่เกิดการปฏิกิริยากับสารยาภายในซอง และไม่มีการสลายลงไปสู่ยา

   อ่านมาตรฐานซองยา GPP ที่นี่ 

 2. ซองยาอะลูมิเนียม

  ซองอะลูมิเนียมสามารถใช้ในการบรรจุยาได้ มีความทนทานต่อความชื้น แสงและอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเข้าสัมผัสกับอากาศภายนอก
  ข้อดีซองยาอะลูมิเนียม

  1. ความกันน้ำ: ซองยาอลูมิเนียมมีความสามารถในการป้องกันน้ำและความชื้นที่อาจเข้าสัมผัสกับยา ซึ่งช่วยให้ยาและสารสำคัญภายในซองปลอดภัยจากความเสียหายที่อาจเกิดจากความชื้น
  2. ความคงทนต่อแสง: ซองยาอลูมิเนียมมีความสามารถในการป้องกันแสงที่อาจเข้าสัมผัสกับยา ซึ่งช่วยปกป้องสารยาจากความเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสง
  3. ความคงทนต่ออุณหภูมิ: ซองยาอลูมิเนียมมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง ซึ่งช่วยปกป้องสารยาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่อาจเสียหายให้กับยา
  4. ความปลอดภัยทางชีวภาพ: ซองยาอลูมิเนียมไม่มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารตกค้างที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้ยา ซึ่งช่วยให้การใช้ยาเป็นไปอย่างปลอดภัย
  5. การรักษาความสดใหม่ของยา: ซองยาอลูมิเนียมช่วยรักษาความสดใหม่และความเข้ากันได้ของยา โดยป้องกันความสูญเสียของสารยาจากความชื้น แสง และอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อยา
  6. การออกแบบที่สวยงามและสะดวกในการใช้งาน: ซองยาอลูมิเนียมมีการออกแบบที่สวยงามและมีความสะดวกในการใช้งาน เช่น ระบบซิปล็อคที่ใช้ง่าย การฉลากติดและป้ายสำหรับสารยา ฯลฯ
 3. ซองยากระดาษ

  ซองกระดาษเป็นตัวเลือกที่เป็นมาตรฐานในการบรรจุยาบางชนิด ซองกระดาษสามารถให้ความคุ้มครองกับความชื้นและแสงได้แต่อาจไม่สามารถป้องกันความชื้นหรือความเสียหายจากสารเคมีได้ดีเท่ากับซองพลาสติกหรือซองอะลูมิเนียม

  ข้อดีหลักของซองยาที่ทำจากกระดาษ

  1. ทำมาจากวัสดุที่เป็นกำมะถัน: ซองยากระดาษทำจากวัสดุกำมะถันซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเป็นกำมะถันและมีความยืดหยุ่นสูง และทำให้ซองยามีความปลอดภัยในการใช้งาน

  2. ทำความสะอาดและรักษาความสดของยา: ซองยากระดาษช่วยปกป้องยาจากความชื้นและแสงที่อาจทำให้ยาเสื่อมสภาพ รวมถึงช่วยให้สารยาในซองยาคงความสดและมีประสิทธิภาพ

  3. มีความเป็นธรรมชาติ: ซองยากระดาษเป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาติและเป็นกำมะถัน ไม่มีสารเคมีอันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้ยาหรือสิ่งแวดล้อม

  4. ทำให้การทิ้งขยะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม: ซองยากระดาษเป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลและทิ้งในถังขยะชีวภาพได้ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและสารเคมีที่สร้างอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

  5. อัตราการสลายตัวที่เร็ว: ซองยากระดาษมีอัตราการสลายตัวที่เร็วกว่าซองยาอื่นๆ เมื่อถูกทิ้งในธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

  6. ราคาที่เป็นธรรมชาติ: ซองยากระดาษมีราคาที่เป็นธรรมชาติและเป็นไปตามคุณภาพของวัสดุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ยา

เพื่อให้การใช้ซองยาเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายท้องถิ่น ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานควบคุมยา อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุซองยาไว้ในภายหลังในประเทศที่คุณต้องการนำไปใช้งาน

ถุงยาซิปล็อค

สำหรับลูกค้าร้านยา หรือ คลีนิก
เรามีบริการออกแบบและพิมพ์ซองยา

สั่งซื้อหรือสอบถาม

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อ หรือสอบถามได้ตามช่องทางดังนี้
– Facebook Messenger
– ติดต่อผ่านอีเมล lnwbag.plastic@gmail.com
– โทรสอบถาม 098-9298419 ,087-0707741

Scroll to Top