ซองยาที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร.jpg

ซองยามาตรฐาน ควรมีลักษณะอย่างไร ?

ซองยา หรือ ซองใส่ยามาตรฐาน GPP การที่ผู้บริโภคจะได้รับยาที่ดีและปลอดภัยนั้นต้องมีส่วนมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับยาชนิดนั้นๆ เพื่อการเก็บรักษาตัวยาไว้ให้ยังคงรูปและคุณภาพเดิม อีกทั้งยังเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร นอกจากนี้ยังควรมีฉลากยาที่ติดไว้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงรายละเอียดให้แก่ผู้ใช้ ในที่นี้เราจะมาพูดถึงซองยากันก่อน จากเหตุการณ์ภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กรณีนี้ถ้าหากเป็นซองใส่ยาในร้านขายยาจะสามารถใช้เป็นซองกระดาษแทนซองยาพลาสติกได้หรือไม่ เราไปหาคำตอบมาให้คุณแล้ว ซึ่งคำตอบคือได้ ถ้าหากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายามีมาตรการในการรักษาคุณภาพยาได้ดี และยาที่แบ่งจ่ายนั้นต้องไม่ใช่ยานับเม็ดแบ่งจ่ายจากภาชนะเดิม ต้องแบ่งจ่ายเฉพาะยาที่บรรจุเป็นแผงเท่านั้น เพียงเท่านี้ซองยาที่ใช้ในร้านยาก็สามารถใช้เป็นซองกระดาษได้แต่ที่สำคัญต้องมีข้อมูลบนซองยาที่ถูกต้องครบถ้วนหรือต้องคัดลอกรายละเอียดบนฉลากหรือภาชนะเดิมมาให้ครบและนำมาติดแน่นกับภาชนะใหม่ อย่างไรก็ตามผู้แบ่งจ่ายหรือร้านขายยาจะต้องคำนึงว่าซองกระดาษที่ใช้นั้นสามารถรักษาคุณภาพยาไว้ได้เป็นอย่างดี หากกรณียาที่มีความไวต่อแสงและความชื้นจะต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม นากจากนี้กรณียาเม็ดแบ่งจ่ายต้องบรรจุในซองพลาสติกและมีการคัดลอกข้อมูลจากฉลากเดิมมาติดแนบกับซองใหม่ เพื่อป้องกันความชื้นและป้องกันยาเสื่อมสภาพก่อนเวลานั่นเอง คราวนี้เราจะมาพูดถึงฉลากบนซองบรรจุยากัน ฉลากบนซองบรรจุยาควรนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ?   ชื่อ ที่อยู่ของร้านขายยาและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ได้แก่ วันที่จ่ายยา ชื่อผู้รับบริการ ชื่อยาที่เป็นชื่อสามัญทางยาหรือชื่อการค้า ความแรงของตัวยา จํานวนยาที่จ่าย ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ยา ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ฉลากช่วย คําแนะนํา คําเตือน หรือเอกสารให้ความรู้เพิ่มเติม(ถ้าจําเป็น) ลายเซ็นของเภสัชกร เพียงเท่านี้ผู้ใช้ยาก็จะสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สบายใจ หายห่วงกันเลยทีเดียว ข้อสรุปซองยาที่ดี ซองใส่ยาที่ดีต้องสามารถเก็บรักษาตัวยาและป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันสมควร กรณีใช้ซองกระดาษแบ่งจ่ายให้แบ่งจ่ายเฉพาะยาที่เป็นแผงเท่านั้น รวมไปถึงต้องมีฉลากอธิบายรายละเอียดของตัวยาที่ถูกต้องครบถ้วนโดยประกอบไปด้วยข้อมูลร้านขายยาและข้อมูลการใช้ยานั่นเอง หากใครต้องการผลิตซองยาตามมาตรฐาน …

ซองยามาตรฐาน ควรมีลักษณะอย่างไร ? Read More »